Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Firma LH/luxuryhair se sídlem Česká 766/45, 796 01 Prostějov, IČ: 644 96 317 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) následující osobní údaje:

1.     PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

 • Jméno a příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • poštovní adresu

 • fakturační adresu

 • IČ/DIČ u fyzických osob podnikajících a právnických osob

1.1 Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány k vyřízení objednávek a dalšímu plnění ze smlouvy. Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje dále za účelem evidence smlouvy a případného uplatnění práv a povinností obou smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem probíhá po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

1.2 Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

1.3 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů LH/luxuryhair

1.4 Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

1.5 Správce nejmenoval žádnou osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese lux.hair@seznam.cz

1.6 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek www.luxuryhair.cz, užívá na svých webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a základní funkčnosti webových stránek.

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, viz. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zpracovateli poskytující tyto služby viz. níže či případně jinými, s kterým v součastné době správce nespolupracuje.

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

1.7 Dle nařízení máte právo:

 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat informace, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,

 • vyžádat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

 • požadovat výmaz svých osobních údajů, výmaz bude proveden, nebude-li v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, jedná-li se o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2.     PRO ÚČELY REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ŮČTU

 • Jméno a příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • poštovní adresu

 • fakturační adresu

 • IČ/DIČ u fyzických osob podnikajících a právnických osob

 • historie objednávek

2.1 Výše uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

a) zřízení a administrace uživatelského účtu
b) nabídce pohodlnějšího nákupu

2.2 Souhlas je udělován ke zpracování po dobu 10 let, a to za účelem:

a) zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
b) nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

2.3 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

2.4 Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

2.5 Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění na emailové adrese lux.hair@seznam.cz

2.6 Dle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů nebo jeho anonymizaci

 • požadovat informace, jaké vaše osobní údaje Správce zpracovává

 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce na uvedených kontaktech nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V Prostějově, dne 1.9. 2018